Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Verkoper: Vakstijl Bedrijfskleding, gevestigd (postadres) te Klepelstraat 20, Nuland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92502008.
1.2 Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Verkoper. 1.3 Overeenkomst: Elke afspraak tussen de Verkoper en Koper betreffende de verkoop en levering van bedrijfskleding.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de Verkoper.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van de Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
4.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen indien externe factoren dit noodzakelijk maken.

Artikel 5: Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen de aangegeven betalingstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Bij niet-tijdige betaling is de Koper van rechtswege in. Na 3 betalingsherinneringen kunnen er juridische stappen worden ondernomen.

Artikel 6: Levering
6.1 Levering vindt plaats op locatie van de Verkoper, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief en overschrijding daarvan geeft de Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat alle vorderingen volledig zijn voldaan.
7.2 De Koper is niet gerechtigd de geleverde goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren voordat de eigendom is overgegaan.

Artikel 8: Reclames en Garantie
8.1 De Koper dient de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 8 dagen schriftelijk te melden.
8.2 Indien de klacht gegrond is, zal de Verkoper de gebrekkige goederen naar keuze vervangen of herstellen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering.
9.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10: Overmacht
10.1 De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Verkoper partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Verkoper is gevestigd.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Vakstijl Bedrijfskleding via: 06-15540816 of info@vakstijlbedrijfskleding.nl